Bulgarian Truck Service
За нас

1                                                                       2

Балгериън Трак Сървис“ ООД сключи административен договор BG05M9OP001-1.021-0481-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 Обучения за заети лица, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование Подобряване качеството на работните места в Балгериън Трак Сървис ООД и има за цел да повиши производителността на труда и качеството на работната сила, чрез насърчаване на инвестициите в развитие на уменията на заетите лица и създаване на условия за устойчива заетост, чрез включването им в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключова компетенция.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 66 275,00 лв., от които 56 333,75 лв. е финансирането от Европейския социален фонд и 9 941,25 лв. от националния бюджет.

Началната дата на проекта е 12.02.2018 г. с дата на приключване 30.06.2019 г.

Срокът на изпълнение на договора е 17 месеца.

––––––––––––––––––-www.eufunds.bg––––––––––––––––––-

Повече от 15 години, ние сме Отличен пример за качество, надеждност и бързина на обслужване при ремонт и сервиз на тажкотоварни автомобили и ремаркета. Наясно сме, че през всичките тези години сме изградили добри традиции в сервизната дейност, благодарение на отлично подготвените специалисти, с които разполагаме, благодарение на съвременните методи и оборудвания, които използваме и най-вече благодарение на вас клиентите, тъй-като ни позволихте да докажем нашата лоялност и коректност към вас.
По-качествени ремонти, по-добра и безопасна експлоатация на автомобилите на клиентите ни.
E нашето мото
Ние постоянно инвестираме в обучение на персонала си, закупуване на качествени инструменти и диагностична апаратура, с цел отговаряне на Европейските норми за качествено и бързо ремонтиране на тежкотоварните превозни средства.
kolaj